Przeciw agresji i przemocy w szkole

W dniu 5 listopada 2013 r. w Gimnazjum im Jana Pawa II w Czersku odbya si prelekcja dla rodziców powicona problemowi agresji i przemocy, któr wygosia specjalistka z Krakowskiego Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”.

Spotkanie zostao sfinansowane z budetu Gminnego Zespou Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Czersku. Gównym celem prelekcji byo zapoznanie rodziców z przejawami i fazami zjawiska przemocy oraz budowanie paszczyzny wspópracy rodziny ze szko w pokonywaniu trudnych, prowokacyjnych i przemocowych zachowa uczniów. W trakcie spotkania zwrócono uwag na problemy, z którymi boryka si modzie (tj. przemoc w szkole, wymiewanie i ponianie z wykorzystaniem Internetu).

Przeprowadzone zajcia wzbogaciy wiedz rodziców temat rónych aspektów i przejawów przemocy i zachciy do reagowania na najmniejsze przejawy zachowa agresywnych. Mamy nadziej, e dziki takim dziaaniom uczniowie i rodzice bd w wikszym stopniu postrzega szko jako bezpieczne i przyjazne miejsce.

Zapraszam do zapoznania si z prezentacj dotyczc zjawiska przemocy w zakadce strony szkolnej.